سه شنبه, ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ / بعد از ظهر / | 2022-05-17
تبلیغات

بیشترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
نماد : حگردش نام : ریل گردش ایرانیان آخرین : 2,789 تغییر : 1,789 تعداد معامله : 68,394
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 122,750 تغییر : 70,220 تعداد معامله : 64,534
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,068 تغییر : 3.00 تعداد معامله : 46,004
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,365 تغییر : 69.00 تعداد معامله : 31,069
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 3,921 تغییر : 116.00 تعداد معامله : 26,015
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
نماد : پارس نام : پتروشیمی پارس آخرین : 180,000 تغییر : 177,770 درصد تغییر : 7,971.75
نماد : غناب نام : ناب آخرین : 188,900 تغییر : 185,410 درصد تغییر : 5,312.61
نماد : فبستم نام : بسته بندی مشهد آخرین : 18,850 تغییر : 18,057 درصد تغییر : 2,277.05
نماد : شکربن نام : کربن ایران آخرین : 76,110 تغییر : 72,087 درصد تغییر : 1,791.87
نماد : پشاهن نام : پلاستیک شاهین آخرین : 49,150 تغییر : 41,781 درصد تغییر : 566.98
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,068 تغییر : 3.00 تغییر مالکیت حقوقی : 215.177 میلیون
نماد : وبملت نام : بانک ملت آخرین : 3,790 تغییر : 14.00 تغییر مالکیت حقوقی : 66.812 میلیون
نماد : ملت نام : بیمه ملت آخرین : 1,443 تغییر : 15.00 تغییر مالکیت حقوقی : 66.129 میلیون
نماد : شپنا نام : پالایش نفت اصفهان آخرین : 6,720 تغییر : 250.00 تغییر مالکیت حقوقی : 63.485 میلیون
نماد : شتران نام : پالایش نفت تهران آخرین : 5,750 تغییر : 120.00 تغییر مالکیت حقوقی : 50.413 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
نماد : خپارس نام : پارس خودرو آخرین : 1,252 تغییر : 50.00 تغییر مالکیت حقوقی : -77,367,000
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 2,133 تغییر : 69.00 تغییر مالکیت حقوقی : -62,936,000
نماد : غبشهر نام : صنعتی بهشهر آخرین : 4,281 تغییر : 273.00 تغییر مالکیت حقوقی : -39,458,000
نماد : غمارگ نام : مارگارین آخرین : 3,288 تغییر : 152.00 تغییر مالکیت حقوقی : -24,534,000
نماد : وبصادر نام : بانک صادرات ایران آخرین : 2,160 تغییر : 8.00 تغییر مالکیت حقوقی : -21,410,000
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم عرضه حقوقی
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 2,133 تغییر : 69.00 حجم عرضه حقوقی : 232.243 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,130 تغییر : 29.00 حجم عرضه حقوقی : 192.088 میلیون
نماد : خپارس نام : پارس خودرو آخرین : 1,252 تغییر : 50.00 حجم عرضه حقوقی : 80.605 میلیون
نماد : غبشهر نام : صنعتی بهشهر آخرین : 4,281 تغییر : 273.00 حجم عرضه حقوقی : 67.227 میلیون
نماد : کویرح نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) آخرین : 18,710 تغییر : 1,700 حجم عرضه حقوقی : 36.757 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم تقاضا حقوقی
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,068 تغییر : 3.00 حجم تقاضا حقوقی : 231.546 میلیون
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 2,133 تغییر : 69.00 حجم تقاضا حقوقی : 169.307 میلیون
نماد : کمند نام : کمند آخرین : 10,130 تغییر : 29.00 حجم تقاضا حقوقی : 122.914 میلیون
نماد : وبملت نام : بانک ملت آخرین : 3,790 تغییر : 14.00 حجم تقاضا حقوقی : 93.432 میلیون
نماد : شپنا نام : پالایش نفت اصفهان آخرین : 6,720 تغییر : 250.00 حجم تقاضا حقوقی : 72.811 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,068 تغییر : 3.00 تاثیر : 1,558.68
نماد : جم نام : پتروشیمی جم آخرین : 49,300 تغییر : 1,920 تاثیر : 731.1
نماد : رمپنا نام : گروه مپنا آخرین : 17,320 تغییر : 0 تاثیر : 642.43
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 2,185 تغییر : 25.00 تاثیر : 443.53
نماد : تیپیکو نام : سر. دارویی تامین آخرین : 22,950 تغییر : 300.00 تاثیر : 234.42
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
نماد : غمهراح نام : مهرام (حق تقدم) آخرین : 115,000 تغییر : 0 تاثیر : -
نماد : دشیمیح نام : شیمی داروپخش (حق تقدم) آخرین : 21,900 تغییر : 510.00 تاثیر : -
نماد : دسبحاح نام : دارو سبحان (حق تقدم) آخرین : 16,500 تغییر : 510.00 تاثیر : -
نماد : تکالا نام : تولیدکنندگان بورس کالای ایران آخرین : 19,570 تغییر : 13,330 تاثیر : -
نماد : نکالا نام : نهادهای مالی بورس کالای ایران آخرین : 45,390 تغییر : 2,990 تاثیر : -
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر ارزش معامله
نماد : دارایکم نام : صندوق واسطه گری مالی یکم آخرین : 122,750 تغییر : 70,220 ارزش معامله : 6.152 هزار میلیارد
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 3,921 تغییر : 116.00 ارزش معامله : 5.255 هزار میلیارد
نماد : مشهد1412 نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 آخرین : 995,000 تغییر : 5,000 ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,068 تغییر : 3.00 ارزش معامله : 3.076 هزار میلیارد
نماد : صنوآور12 نام : صکوک مرابحه دعبید12-3ماهه18 آخرین : 1,000,000 تغییر : 0 ارزش معامله : 3 هزار میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم معامله
نماد : شستا نام : سر. تامین اجتماعی آخرین : 1,068 تغییر : 3.00 حجم معامله : 2.98 میلیارد
نماد : خگستر نام : سر. ایران خودرو آخرین : 3,921 تغییر : 116.00 حجم معامله : 1.68 میلیارد
نماد : خساپا نام : سایپا آخرین : 2,133 تغییر : 69.00 حجم معامله : 1.3 میلیارد
نماد : خودرو نام : ایران خودرو آخرین : 2,365 تغییر : 69.00 حجم معامله : 1.16 میلیارد
نماد : وتجارت نام : بانک تجارت آخرین : 2,185 تغییر : 25.00 حجم معامله : 743.77 میلیون
مشاهده بیشتر