سمنان

آغاز مطالعه و تعیین ضوابط اختصاصی محدوده بافت تاریخی میامی

آغاز مطالعه و تعیین ضوابط اختصاصی محدوده بافت تاریخی میامی

به گزارش خبرگزاری recive استان سمنان، سید محمدصادق رضویان روز چهارشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۱ با اعلام این خبر گفت: «با هدف حفاظت از بافت تاریخی و ارزشمند میامی، این قرارداد در ادامه روند مرمت بافت منعقد شد.»

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان میامی افزود: «این قرارداد در هشت سرفصل مطالعاتی با نگاه مرمت حفاظت و احیا بافت تاریخی میامی منعقد شده است.»

رضویان ادامه داد: «سیر ﺗﺤﻮﻻت ﺷﻬﺮ در دوره‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ، ﺑﺮداﺷﺖ ویژگی‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی،ﮐﺎﻟﺒﺪی، ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺒﮑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ، طرح‌های ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﭘﯿﺸﯿﻦ، جمع‌بندی و اﺳﺘﺨﺮاج چشم‌انداز اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در این طرح مطالعاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.»

او افزود: «ﮔﺮدآوری ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﺎﺑﻘﻪ آﺛﺎر واﺟﺪ ارزش ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ، مستندسازی ﺟﺎﻣﻊ آﺛﺎر واﺟﺪ ارزش، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺛﺎر و ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺼﻮص ﺑﻨﺎهای ﺗﺎرﯾﺨﯽ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ و فرصت‌ها و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ در ﻣﺮﻣﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی و ارائه راهبردهای لازم در این زمینه و ﺗﺪوﯾﻦ سیاست‌ها و برنامه‌های اﺻﻠﯽ ﻣﺮﻣﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در این طرح بررسی می‌شود.»

رضویان گفت: «اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ میراث‌فرهنگی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬر و ضوابط اجرایی از نتایج اجرای این طرح مطالعاتی است.»

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان میامی افزود: «پیش از این نیز برای بافت‌های تاریخی روستاهای فرومد، عباس‌آباد و فیروزآباد طرح‌های مشابهی تهیه شده است.»

۴۸

مجله خبری recive.ir